آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
مشاوره حقوقی خرید و فروش سلاح شکاری

مشاوره حقوقی خرید و فروش سلاح شکاری

مشاوره حقوقی خرید و فروش سلاح شکاری

مشاوره حقوقی خرید و فروش سلاح شکاری

مشاوره حقوقی خرید و فروش سلاح شکاری

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی خرید و فروش سلاح شکاری شخصی به نام (الف) از آقای (ب) یک قبضه سلاح شکاری خریداری می‌کند بعد از دو سال فسخ معامله را بر این اساس که اسلحه فاقد جواز است، درخواست می‌کند پرسش این است که آیا این معامله باطل است یا صحیح و تصمیم دادگاه چیست؟

پاسخ مشاوره حقوقی

نظر اکثریت

این معامله باطل است، چون شرایط چهارگانه معامله به طور جمعی لحاظ می‌شود و در این مورد معامله فاقد شرط چهارم؛ یعنی، مشروعیت است، چون قانون مدنی در ماده ۳۴۸ مقرر داشته با بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است … باطل است در نتیجه این دادخواست قابلیت رسیدگی ندارد.

نظر اقلیت

مالیت دارد، معامله صحیح است و برای فسخ باید رسیدگی شود و باطل نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

مطابق مقررات ماده ۳۴۸ قانون مدنی: «بیع چیزى که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است… باطل است » با توجه به این که طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح… مصوب ۱۳۵۰ خرید و فروشی یا نگهداری یا حمل و نقلی یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع) و طبق قسمت اخیر جواز حمل اسلحه به نام اشخاصی جنبه اختصاصی دارد نه عمومی، خریدار می‌تواند تقاضای ابطال معامله و یا با توجه به قرارداد تنظیمی دعوای فسخ آن را حساب مورد اقامه کند.

مشاوره حقوقی فسخ معامله و آثار آن در مورد حق دلالی

مشاوره حقوقی فسخ معامله و آثار آن در مورد حق دلالی

مشاوره حقوقی فسخ معامله و آثار آن در مورد حق دلالی

مشاوره حقوقی فسخ معامله و آثار آن در مورد حق دلالی

مشاوره حقوقی فسخ معامله و آثار آن در مورد حق دلالی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی فسخ معامله و آثار آن در مورد حق دلالی آیا فسخ معامله از سوی متعاملین پس از انجام معامله در بنگاه، موجبات عدم پرداخت حق دلالی بنگاه را فراهم می‌ کند؟

پاسخ مشاوره حقوقی

اتفاق نظر

مستنداً به ماده ۳۴۸ قانون تجارت در صورتی که معامله در بنگاه با رهنمایی و وساطت دلال تمام شده باشد دلالی مستحق دریافت حق دلالی است. برابر مقررات، فسخ معامله به رضایت یا به واسطه یکی از خیارات قانونی به حکم ماده ۳۵۲ از قانون مذکور تأثیری در استحقاق مطالبه حق دلالی ندارد مشروط بر این که فسخ معامله مستند به فعل دلال نباشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

مطابق مقررات ماده ۳۵۲ قانون تجارت، در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌ شود، مشروط بر این که فسخ معامله مستند به دلال نباشد؛ لذا نظر قضات دادگستری استان آذربایجان غربی صائب تشخیص داده شده و تأیید می‌ شود.

مشاوره حقوقی عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده

مشاوره حقوقی عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده

مشاوره حقوقی عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده

مشاوره حقوقی عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده

مشاوره حقوقی عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده شخص (الف) به موجب عقد بیع منزل خویش را که شامل یک باب ساختمان است به شخص (ب) که فرزند وی بوده می­فروشد و درعقد منعقده شرط می­کنند که خریدار حق فروش منزل را تا زمانی که شخص (الف) زنده است، ندارد؛ لیکن شخص (ب) بعد از گذشت سه سال از تاریخ وقوع معامله، مورد معامله را به شخص (ج) می­فروشد و شخص (الف) به محض اطلاع دادخواست ابطال معامله را به لحاظ تخلف از شرط مندرج در مبایعه نامه اولی تقدیم دادگاه صالحه می­کند. حال بیان نمایید:

۱. آیا چنین شرط مندرج در مبایعه نامه منعقده فی­ما بین ( الف و ب) صحیح است؟

۲. آیا دادخواست ابطال معامله به لحاظ تخلف از شرط قابل پذیرش بوده است؟

۳. نسبت به معامله اول آیا حق فسخ برای (الف) ایجاد می­شود؟

شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی ما بین (الف) و (ب) شرط صحیح است؛ زیرا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد که ایجاد حق مالکیت است، نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد بیع است که شرط صحیح است. طبقماده ۹۵۹ قانون مدنی قانونگذار سلب حق را به صورت جزئی و برای مدت معین پذیرفته است.

۲. به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط مزبور که شرط فعل بوده شخص (الف) می­تواند به لحاظ تخلف از شرط تقاضای ابطال معامله دوم( معامله منعقده بین ب و ج) و فسخ معامله اول را نماید؛ زیرا چنین شرطی هیچ گونه منافاتی با ذات عقد بیع ندارد اگر چنانچه شرط می­شد که شخص (ب) حق فروش مورد معامله را به طور کلی ندارد چنین شرطی صحیح نبوده چون سلب حق برای مدت نامحدود بوده در حالی که در وضعیت موجود شرط مقید به زمان حیات فروشنده است.

۳. حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به معامله اول ایجاد می­شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی

مستفاد از مقررات مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ و ۹۵۹ قانون مدنی، شرط مذکور از جمله شرایط موجب بطلان عقد و یا شرط نبوده و مشروط له حق مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای فسخ معامله را دارد و ادعای او هم قابل پذیرش است.

مشاوره حقوقی برای شرایط مهریه ای که ملک مسکونی باشد

مشاوره حقوقی برای شرایط مهریه ای که ملک مسکونی باشد

مشاوره حقوقی برای شرایط مهریه ای که ملک مسکونی باشد

مشاوره حقوقی برای شرایط مهریه ای که ملک مسکونی باشد

مشاوره حقوقی برای شرایط مهریه ای که ملک مسکونی باشد

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی برای شرایط مهریه ای که ملک مسکونی باشد در سند ازدواج زوجین، مهریه عبارت است از ۳ دانگ از یک باب منزل مسکونی به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان. زوجه تقاضای مهریه خویش را نموده است. تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست؟ به عبارت دیگر، چنین مهریه­ای صحیح است و الزام زوج به انجام تعهد قانونی است یا خیر ؟

نظر اکثریت مشاوره حقوقی

در فرض پرسش که زوجین مهریه خویش را ۳ دانگ منزل مسکونی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان قرار داده­اند اشکالی از نظر مهریه وجود ندارد؛ چرا که طبق ماده ۱۰۷۹ قانونی مدنی مهریه باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن­ها بشود معلوم باشد. در مانحن فیه نیز که موضوع مهریه ۳ دانگ منزل مسکونی است و مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از غیر معین بودن مهریه رفع جهالت کرده یعنی مشخص کرده که خانه­ای سه دانگ آن ۱۵۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد زوجه می­تواند سه دانگ یک خانه ۱۵۰ میلیون تومان را مطالبه نماید. دادگاه بایستی زوج اقدام به خرید خانه جهت زوجه نماید طبق مقررات قانون اجرای مدنی زوجه می­تواند تعهد را انجام و مبلغ مورد نظر را از زوج مطالبه نماید. مواد ۱۰۷۹، ۱۱۰۰ و ۱۰۸۰ قانون مدنی نیز مؤید همین نظر است.

نظر اقلیت مشاوره حقوقی

در نوع مهریه جهل وجود دارد. ۳ دانگ کدام خانه. طبق فتوای حضرت امام(ره) در جلد ۲ تحریر الوسیله و همان ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی مؤید این مطالب است که مهریه نبایستی مجهول باشد که در مانحن فیه مهریه مجهول است و معین نیست؛ لذا نمی­توان زوج را ملزم کرد به انجام تعهد؛ چرا که عقد نکاح صحیح است؛ لکن موضوع مهریه صحیح نیست و نامعین است؛ لذا بایستی دادخواست زوجه ابطال شود.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز