کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
خانه » مشـــاوره حقوقی دعـــاوی کیفری | حقوقی » مشاوره حقوقی امور قراردادها

مشاوره حقوقی امور قراردادها

مشاوره حقوقی روش های انحلال عقود

مشاوره حقوقی روش های انحلال عقود

مشاوره حقوقی روش های انحلال عقود

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی روش های انحلال عقود فسخ: یعنی معامله ای بواسطه ی اراده ی یکی از طرفین منحل شود تفاسخ: همان اقاله است یعنی انحلال معامله بواسطه ای دو اراده

انفساخ:

یعنی انحلال معامله بصورت قهری وغیر ارادی انفساخ ممکن است ناشی از دو دلیل باشد:

الف. ممکن است ناشی از حکم قانون باشد برای مثال ماده ۹۵۴ ق.م موت یاحجر یکی از طرفین عقد جایز را موجب انفساخ آن عقد دانسته است

ب. ممکن است ناشی از شرط فاسخ باشد شرط فاسخ ( شرط انفساخ) به معنی شرطی است که قرارداد درج میشود تادرصورت حصول آن قرارداد خود به خود منفسخ شود برای مثال در قراردادی درج میشود که درصورت عدم تأدیه هریک ازاقساط ثمن درموعد مقرر,عقد خود به خود منفسخ میشود

نکته:درماهیت اقاله همانگونه که در تعریف اقاله امده اقاله باتراضی واقع میشود نوعی تراضی که دارای اثر حقوقی نیز میباشد بنابراین عقد است.

مشاوره حقوقی www.hilawyer.ir

مشاوره حقوقی نحوه اعلام ورشکستگی

مشاوره حقوقی نحوه اعلام ورشکستگی

مشاوره حقوقی نحوه اعلام ورشکستگی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی نحوه اعلام ورشکستگی قانونگذار در قانون تجارت نحو ہی اعلان را از نظر شکلی مشخص نکرده اما می‌ توان از وحدات ملاک مواد ۲۴ و ۲۵ قانون اداره‌ ی تصفیه‌ ی امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ جهت تشخیص نحوہی اعلان استفاده کرد.

ماده ۲۴ قانون اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی: «اداره‌ی تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید می‌نماید:

۱. تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتی که در حکم دادگاه تعیین شده باشد.)

۲. اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند به این که ادعای خود را ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند. اداره می‌تواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.

۳. اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نام برده خود را معرفی کنند. متخلفین از این اخطار به جریمه‌ی نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در مادهی ۵۴ محکوم خواهند شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه‌ی نقدی به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید.

۴. اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آن‌ها است که آن اموال را در ظرف مدت نام برده در اختیار اداره بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند آن‌ها سلب خواهد شد مگر این که عذر موجهی داشته باشند.

۵. دعوت اولین جلسه‌ی هیأت بستانکاران که منتهی در ظرف بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانی که با متوقف مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.

ماده ۲۵ قانون اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی: «آگهی در مجلهی رسمی وزارت دادگستری او یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار دو بار به فاصله‌ی ده روز منتشر خواهد شد نسخه ای از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می‌شود.»

مشاوره حقوقی hilawyer.ir

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی به منظور هماهنگ دستگاه ها ی ذیربط در امر جمع آوری ، پردازش وتحلیل اخبار ، اسناد و مدارک ، اطلاعات و گزارش های واصله ، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی ( وزیر صنعت ، معدن و تجارت ) . اطلاعات ، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد

۱ – جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن ها در موارد یک قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات ،

۲ – تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیات وزیران .

۳ – هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور .

۴ – ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است .

۵ – تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشور ها در چهارچوب مفاد ماده ۱۱

تبصره ۱ – دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .

تبصره ۲ – ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره ۳ – کلیه آئین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاجرا خواهد بود .

متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی اصطلاحات حقوقی

مشاوره حقوقی اصطلاحات حقوقی

مشاوره حقوقی اصطلاحات حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی اصطلاحات حقوقی در این مطلب انواع اصطلاحات حقوقی را در سایت مشاوره حقوقی برای شما دنبال کنندگان مشاوره حقوقی آورده ایم.

فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن.

زیان: در معنای ضرر به کار می رود.

زیان دیرکرد: به معنی خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) است.

سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

شخص حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف هستند.

صداق: مهر

صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

عین: اشیاء مادی مستقل.

غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

غیر منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن.

قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

شبه عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

قسم: گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد: مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

قولنامه: نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

قیم: نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

گرو : مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و گروگان عین مرهونه را گویند.

مؤجل: تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

أجور: به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

ماترک: مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

مالک: صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

مالکیت: حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

متصالح: قبول کننده را در عقد صلح گویند.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز